Boka fordon - Så funkar det

1. Boka

Välj din medlemspool nedan. Du blir medlem i processen och kan då boka våra elfordon.

2. Tillgång

Vi använder appen Master Lock för att ge tillgång till nyckeln. Ladda ner appen och invänta inloggningsuppgifter från oss.

3. Hämta nyckeln

Du låser upp nyckelskåpet med appen Master Lock. Information om nycklar och skåpets plats finns hos respektive medlemspool-partner.

4. Kör!

Första gången? Se våra förarinstruktioner! Våra zappar får köras på cykelbana och parkeras i cykelställ. Efter turen återlämnas fordonet på poolplatsen.

Boka via Medlemspool

Du som hyr kontorsplats hos en av våra partners blir automatiskt inbjuden till deras medlemspool.

Klicka på din kontorsplats nedan för att boka. Du blir medlem i processen.

Första gången? Kom igång här!

Partnerspecifik information, t.ex. nyckelskåpets plats, eller specialregler.

Partnerspecifik information, t.ex. nyckelskåpets plats, eller specialregler.

Partnerspecifik information, t.ex. nyckelskåpets plats, eller specialregler.

.   4.10.Användaren får inte låna ut, överlåta eller hyra ut Fordonet till någon annan person eller företag. Fordonet får inte användas i yrkesmässig trafik t ex taxiverksamhet och inte heller för att transportera personer och/eller gods mot ersättning.4.11. Begreppet ”Aktiv bokning” innebär att Användaren startat sin bokning genom att ha öppnat Fordonet med sitt bokningssystem. Bokningen är därmed aktiv i CZNs bokningssystem.4.12. CZN fordon får köras i Sverige. Vid resor utanför Sverige krävs alltid kontakt och skriftligt godkännande från CZN.4.13.  I Sverige gäller CZN ordinarie service om möjlighet finns, ersättningsfordon. Tas Fordonet utanför Sveriges gränser gäller inte automatiskt CZNs ordinarie service.4.14.  Om Fordonet framförs av ej godkänd Användare och/eller utan tillstånd förs utanför Sveriges gränser kan CZN inte garantera att normala försäkringsvillkor gäller.4.15.  Användaren ansvarar för att laddning av fordonet sker på anvisat sätt.  Laddningsinstruktioner finns bl a angivet i tanklocket. Alla kostnader hänförliga till handhavandefel, t ex felladdning, beläggs med belopp upp till full självrisk enligt Prislista. Om skadan av själva handhavandefelet uppgår till full självrisk, får Användaren utöver detta stå för värdet av reparationen av laddningssystemet i fordonet.4.16.   Användaren ansvarar för laddkabeln alltid medföljer fordonet under färd, att kabeln ansluts på ett korrekt sätt vid återlämning och att laddning påbörjas.5. Betalningsvillkor 5.1.  CZN fakturerar Användaren till angiven gatuadress, e-postadress, E-faktura eller via kortbetalning enligt vad som överenskommits i Avtalet. Fakturan innehåller specificerad tidpunkt för hyran, eventuell fast månadskostnad, kostnad för hyresperiod, kilometerpris, samt eventuella tilläggstjänster.6.2.  För pappersfaktura kan extra avgift debiteras.6.3.  CZN har rätt att fakturera månadsavgiften i förskott.6.5.  Användaren ansvarar för att betalning sker enligt Avtalet.6.6.  Om Användaren inte senast på förfallodagen betalar avgiften utgår påminnelseavgift. 
Om betalning inte görs efter påminnelse om försenad betalning, förbehåller sig Sunfleet 
rätten att vända sig till inkasso.6.9.  Sunfleet äger rätt att när som helst och med omedelbar verkan säga upp ett Avtal om Användaren allvarligt eller vid upprepade tillfällen överskrider reglerna i gällande Avtal och Allmänna villkor.7. Användarens ansvar för t ex tankning och trafik- oc parkeringsbestämmelser 7.1.  Användaren ansvarar gentemot CZN för ekonomiska påföljder på grund av överträdelse av trafik- och parkeringsbestämmelser, t ex felparkeringsavgift, broavgifter, vägtullar och fortkörningsböter, som kan drabba CZN i egenskap av Fordonets ägare. Om Användaren inte i rätt tid betalar eventuella böter och/eller avgifter orsakade av överträdelser för vilka Användaren är ansvarig, och CZN i egenskap av Fordonets ägare tvingas betala, har CZN rätt att, förutom bötes- eller avgiftsbeloppet, debitera Användaren en administrativ avgift för varje överträdelse.7.2.  Om Användaren vill överklaga en felparkeringsavgift eller fortkörningsbot, skall Användaren först betala boten och sedan själv överklaga direkt till berörd utställare av avgiften.8. Användarens skadebesiktningsplikt samt ansvar och ersättningsskyldighet vid skada eller förlust av Fordon8.1.  Användaren har skyldighet att innan avfärd skadekontrollera fordonet. Finns skador ska dessa omgående, rapporteras till CZNs Kundsupport.8.2.  Om skadekontroll och/eller inrapportering av nya skador inte görs innan avfärd, anses skada ha uppkommit under hyresperioden och Användaren blir betalningsskyldig för skadan-/skadorna.8.3.  Skadebesiktning ska även göras vid återlämning av Fordonet för att kontrollera om några nya skador uppkommit under hyresperioden. Har bilen nya skador, se punkt 8.7.8.4.  Användaren ska iaktta och följa Fordonets varningssystem och omgående om möjligt åtgärda problemet, alternativt omgående rapportera in eventuella varningar till CZNs Kundsupport.8.5.  Begreppet självrisk inkluderar t ex reparationskostnad, transport till och från verkstad, bärgning och i vissa fall stillestånd under den tid bilen är på verkstad. Vid feltankning tillkommer bränslekostnader enligt Prislista.8.6.  Användaren ansvarar gentemot CZN för att Fordonet inte skadas eller förkommer under bokningstiden.8.7.  Användaren förbinder sig att ansvara för kostnad för självrisk om skador t ex plåt- /lackskada, punktering eller stenskott, uppstår på Fordonet under bokningstiden oavsett om oaktsamhet kan läggas till last eller ej. Användaren skall vara fri från ansvar om skadan eller förlusten beror på brister på/i Fordonet. 8.8.  Vid skada på eller i Fordonet eller vid förlust av till Fordonet tillhörande utrustning eller startnyckel, skall Användaren omgående kontakta CZNs  Kundsupport. Användaren skall vid skada dessutom omgående fylla i en skadeanmälningsblankett och skicka den till CZN. Skadeanmälningsblankett finns i varje Fordon samt på CZN hemsida. Om CZN ej erhåller skadeanmälan regleras skadan på inkomna uppgifter och användaren kan komma att bli debiterad för självrisken.8.9.  Vid kollision med vissa djur är man skyldig att omedelbart göra en polisanmälan. Skyldigheten gäller för älg, rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg, järv, lo, utter, örn och mufflonfår.8.10.  Vid stöld av eller inbrott i Fordonet skall Användaren omgående kontakta CZNs Kundsupport och göra en stöldanmälan.8.11.  Om försäkringsbolaget anser Användaren vara vållande eller medvållande till skada som uppstår på motpart eller motparts egendom, debiteras Användaren, förutom eventuell vagnskadesjälvrisk, även trafiksjälvrisk för motpartens skador.8.12.  Om Användaren är vållande till skada som gör fordonet obrukbart, anses bokningen avslutad i samma stund som Användaren krockar/skadar Fordonet. Det åligger inte CZN att skaffa ersättningsfordon, transportera hem Användare eller hjälpa till med vidare transport.8.14.  Användaren är skyldig att hålla CZN skadeslös för krav från tredje part som härleds till skada, förlust, personskada eller dödsfall som orsakats av eller har samband med Fordonet eller användandet av detsamma, och som inte är direkt resultat av grov oaktsamhet eller fel från CZNs sida.9. Kilometermätare 9.1. I varje Fordon finns installerad kilometermätare. Om Användaren skadar kilometermätaren eller dess innehåll skall Användaren ersätta sådan skada. I de fall Användaren skadat kilometermätaren eller ändrat mätarställning gäller den av CZNs uppskattade körsträckan vid fastställande av kilometerpris såvida inte Användaren kan styrka att Fordonet har körts en kortare sträcka.

  • GPS-positionering10.1. Användaren är medveten om att Fordonet kan lokaliseras genom GPS-positionering som installerats. Användaren accepterar att CZN har rätt att lokalisera Fordonet. Uppgifter som CZN erhåller genom lokalisering av Fordonet behandlas enligt vad som följer av personuppgiftslagen (PUL) och kan vid behov förmedlas till Polismyndighet.12. Personuppgifter och kommunikation12.1.  CZN behandlar Användarens personuppgifter i ett datoriserat register för att kunna fullgöra sina förpliktelser och tillvarata sina rättigheter enligt Avtal och Allmänna villkor. De personuppgifter som lagras är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Vidare registreras uppgifter om fordon körsträcka, priser, villkor, tilläggstjänster m m. Personuppgifterna används uteslutande i CZNs uthyrningsverksamhet och uppgifterna lämnas inte vidare.12.2. CZN kommunicerar med Användare via e-post, SMS, telefon, hemsida, bokningssystem, sociala medier och pushnotiser (smartphone-applikationer). CZN förbehåller sig rätten att alltid skicka ut information rörande avtal, undersökningar, PR, systemförändringar, bokningar, fordonssinformation m m till Användare. Användaren har rätt att tacka nej till reklamutskick från CZN.12.3.  Vid ändring av Användarens namn, adress, telefonnummer/mobilnummer eller e- postadress under avtalstiden skall Användaren själv omgående uppdatera sin användarprofil på CZNs bokningssida. Användaren är själv ansvarig för att denna uppdatering sker.13. Kontakt och meddelanden13.1. Information från CZN till Användaren kan ske via CZN hemsida, www.cityzapnow.se via bokningssystemet och nyhetsbrev, men även via e-post, telefon, SMS och sociala medier.14. Ansvarsbegränsning14.1. CZN ansvar omfattar inte ersättning för indirekt förlust som t ex inkomstbortfall som orsakats av fel på Fordon.15. Avtalsändring 15.1.  CZN har rätt att under avtalsperioden ändra Allmänna villkor. Vid större ändring skall CZN alltid informera Användaren genom att information görs tillgänglig på CZNs hemsida, www.cityzapnow.se, senast två (2) veckor innan avsedd ändring träder i kraft.15.3.  Användaren har skyldighet att kontinuerligt besöka CZNs hemsida och bokningssida för att hålla sig uppdaterad avseende ändringar av, avtalsvillkor och användarinstruktioner.17. CZNs hävnings- och återtaganderätt17.1.  CZN har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan, varmed alla skulder omedelbart skall regleras, om: 17.2.  Användaren inte fullgör sina betalningsåtagande gentemot CZN och inte betalar inom utsatt tid efter att påminnelse skickats till Användaren 17.3.  Fordonet utsätts för onormal körning eller vanskötsel17.4.  Användaren uppgivit felaktiga uppgifter i Avtalet i syfte att manipulera systemet.17.5.  Användaren i övrigt åsidosätter bestämmelse i detta Avtal eller i av CZN utgiven 
användarinstruktion.17.6.  Användaren utan CZN tillstånd fört eller försökt föra Fordonet ur Sverige
permanent eller för längre period utan skriftlig överenskommelse. 17.8.  Vid CZN hävning av Avtalet har CZN rätt att omedelbart vidta nödvändiga 
åtgärder för att återfå Fordon. CZN har rätt att tillkalla polis, tull eller annan myndighet 
som handlar i CZN intresse och har rätt att omhänderta och kvarhålla Fordon.17.9.  Användaren är ansvarig för samtliga kostnader som CZN drabbas av om Användaren olovligt fört eller försökt föra Fordonet utanför Sverige.18. Tvist18.1. Tvist med anledning av Avtalets och/eller Allmänna villkors tolkning eller tillämpning skall slutligen avgöras enligt svensk lag vid allmän svensk domstol.